Algemene voorwaarden

  1. ALGEMEEN
1.1 Classy Frank B.V.KvK-nummer: 86750801 Btw-identificatienummer: NL864076307B01 Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: - de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; - de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; - een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van Classy Frank. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de webshop van Classy Frank.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Classy Frank behoudt zich het recht voor zijn leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Classy Frank erkend.
1.5 Classy Frankgarandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. BETALING / LEVERING
2.1 De consument dient de betaling direct te voldoen door een overboeking per iDeal of een directe bankoverschrijving. 
2.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
2.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.4 In het kader van de regels van de koop afstand zal Classy Frank bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
2.5 Aan de leveringsplicht van Classy Frank zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Classy Frank geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.6 Bestellingen worden verscheept via PostNL, DHL, UPS of Budbee. Classy Frank is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of beschadiging van de verzonden goederen via pakketpost zonder track & trace code.
2.7 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. PRIJZEN
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.


4. GEGEVENSBEHEER
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Classy Frank, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Classy Frank. Classy Frank houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
4.2 Classy Frank respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


5. GARANTIE EN CONFORMITEIT
5.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
5.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
5.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Classy Frank. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
5.4 Indien klachten van de afnemer door Classy Frank gegrond worden bevonden, zal Classy Frank naar zijn keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Classy Frank en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Classy Frank) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Classy Frank gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Classy Frank voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5.5 Classy Frank is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
5.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Classy Frank in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Classy Frank en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;


6. AANBIEDINGEN
6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Classy Frank zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Classy Frank slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6.4 Aanbiedingen van Classy Frank gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.5 Classy Frank kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


7. OVEREENKOMST
7.1 Een overeenkomst tussen Classy Frank en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Classy Frank op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Classy Frank behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


8. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Classy Frank gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


9. OVERMACHT
9.1 Classy Frank is niet aansprakelijk, indien en voor zover zijn verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor zijn risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Classy Frank alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Classy Frank behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor zijn verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Classy Frank gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien Classy Frank bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Classy Frank is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 Eigendom van alle door Classy Frank aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Classy Frank zolang de afnemer de vorderingen van Classy Frank uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Classy Frank wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
11.2 De door Classy Frank geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Classy Frank of een door Classy Frank aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Classy Frank zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar zijn eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Classy Frank zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Classy Frank.


12. TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13. RETOURNEREN
13.1 Wanneer de klant niet tevreden is met het product kan de klant het product retourneren. De retourkosten zijn gratis.
13.2 Retourneren dient binnen 30 dagen in de originele verpakking, met origineel label en aanverwanten in juiste staat te worden teruggestuurd. Nadat dit correct bij Classy Frank is aangekomen, zullen wij het geld terugstorten.
Het terugstorten van het geld op de betreffende rekening geschiet binnen twee werkdagen.